Stel cookie voorkeur in

Zorg

Hoe wij uw kind begeleiden 
U vertrouwt uw kind voor minimaal acht jaar aan ons toe.
Dat vertrouwen willen wij waar maken door uw kind goed te volgen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Grof vertaald wil dat zeggen dat we uw kind goed observeren en regelmatig testen op zijn of haar niveau. 
 
Testen doen we vanaf het prille begin. Dat klinkt zwaarder dan dat het is. We testen bijvoorbeeld of de kinderen de kleuren herkennen en kunnen benoemen, of ze begrippen kennen als groter, kleiner, boven etc.
 
Uiteraard worden de testen steeds moeilijker. De uitslag van een test kán zijn dat het kind mooi “met de lijn” mee loopt. Dan gaat het op cognitief (kennisgebied) gebied goed en gaan we lekker verder. Kinderen die erg hoog scoren verdienen ook de aandacht van de leerkracht. Immers, als een kind hoogbegaafd is, moet je het kind meer aanbieden. De geest moet niet lui worden, kinderen moeten uitdagingen blijven zien. Kinderen die gaten hebben in hun kennisniveau moeten extra uitleg krijgen. 
 
Uit bovenstaande tekst blijkt dat de onderwijsbehoefte per kind zeer verschillend kan zijn. Onze kinderen worden naast de methodetoetsen twee keer per jaar getoetst met CITO toetsen. We meten hiermee o.a. de onderwijsbehoefte.

Passend onderwijs en passend leren: de beste kansen voor élk kind.

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van Passend onderwijs. De nieuwe wet geldt vanaf 1 augustus 2014 en verandert de manier waarop deze ondersteuning kan worden aangevraagd, en hoe die georganiseerd en betaald wordt.

Passend onderwijs in het kort:

Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.

Het speciaal (basis) onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben.

Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in de buurt.

Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen.

Zorgplicht

Voorheen moesten ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit betekent dat we elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op deze school zelf zijn, maar ook op een andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden vanaf begin tot eind bij dit proces betrokken: u kent uw kind immer het beste.

Hulp aan individuele leerlingen

Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed kan opnemen of dat het tempo te hoog ligt. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Hiervoor worden de leerkrachten voortdurend geschoold. De intern begeleider van onze school neemt aanvullende tests af als de gewone toetsen niet voldoende inzicht in bepaalde problematiek geven. Zij stelt samen met de groepsleerkracht een plan op en adviseert de leerkracht over extra en aanvullend hulpmateriaal. Soms is het probleem te groot voor de leerkracht alleen. Hulp buiten de groep is dan nodig. Deze hulp wordt gegeven door de onderwijsassistenten onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Het is vanzelfsprekend dat de beschikbare tijd en middelen voor het geven van extra hulp zo goed mogelijk worden ingezet. Veel kinderen behoeven hulp, maar de wijze waarop verschilt. We streven er naar de kinderen zoveel mogelijk de hulp te geven, die nodig is. Soms adviseren wij ook buitenschoolse hulp (extra begeleiding m.b.t. pedagogische hulp, logopedie, sensomotorische training etc.). Om de hulp in de hele school te coördineren en te structureren is Marjolijn Vreeburg als intern begeleider werkzaam.

Als u als ouder problemen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. De leerkracht maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kan op verzoek een gesprek met de intern begeleider plaatsvinden. Soms is een onderzoek noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieper liggende oorzaken. Hier vloeien vaak adviezen uit voort die wij dan weer kunnen toepassen. Uiteraard wordt dit pas gedaan na overleg en met toestemming van de ouders.

In het kader van  Passend Onderwijs proberen we goed om te gaan met verwijzingen. Door dit project hebben we de mogelijkheid om gebruik te maken van de deskundigheid van het speciaal (basis)onderwijs en het samenwerkingsverband.

Op deze manier kunnen we op een  “gewone” school als de Horizon meer kinderen met leerachterstanden of andere problemen helpen.