Stel cookie voorkeur in

Schoolregels

Schoolregels: de tien geboden van de Horizon 

Voor iedereen is het prettig als op school alles goed en duidelijk is geregeld. Kinderen hebben een veilige en gestructureerde speel- en werkomgeving nodig.Daarom hebben we met elkaar afspraken gemaakt om het spelen en leren goed te laten verlopen. De Horizon is een school waar Kanjertraining wordt gegeven en daarom zijn de basisprincipes van deze training een belangrijk uitgangspunt voor de toepassing van de schoolregels. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd en handelen in en buiten de klas volgens deze uitgangspunten.

 

De Kanjertraining kent een vijftal principes:

* We vertrouwen elkaar

* Niemand doet zielig

* We helpen elkaar

* Niemand lacht een ander uit

* Niemand speelt de baas

 

Vanuit de Horizon hebben we een paar normen toegevoegd, omdat we deze principes vanuit onze identiteit ook van belang vinden:

* Op school wordt niet gepest

* We hebben respect voor elkaar

* We luisteren naar elkaar

* We zijn beleefd

* We gaan voorzichtig met (elkaars) eigendommen om

 

Belangrijk is dat iedereen zich hier aan houdt. Toch gaat het natuurlijk wel eens verkeerd en ontstaat er een conflict. Het is belangrijk dat kinderen leren conflicten zelf op te lossen, maar de leerkracht ziet er op toe dat dit ook gebeurt. De leerkracht begeleidt hen en maakt afspraken. Afspraken die niet worden nagekomen, worden gesanctioneerd. Afhankelijk van de overtreding wordt een passende sanctie (= straf) opgelegd. Bij ernstige zaken wordt ook contact opgenomen met de ouders en kan een gesprek volgen tussen de schoolleiding, de leerkracht, de ouders en de leerling. In zo’n gesprek worden afspraken gemaakt en school en ouders zullen er op toezien dat de afspraken worden nagekomen. Partnerschap tussen school en ouders is heel erg belangrijk voor kinderen. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind. School en ouders zijn verantwoordelijk voor het maken en nakomen van de noodzakelijke afspraken.

Pesten op de Horizon wordt niet getolereerd! Vanuit de Kanjertraining proberen we op preventieve wijze aan de kinderen duidelijk te maken op welke manier we met elkaar omgaan. Toch kan het voorkomen dat kinderen zich niet aan de afspraken houden. Pesten is een doelgerichte actie om iemand fysiek en/of psychisch pijn te doen. Als dit gedrag zich voordoet, wordt er onmiddellijk tegen opgetreden en contact opgenomen met de betreffende ouders. De ouders zullen zich op school moeten melden bij de directie en samen met de leerling worden vervolgens afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. Het kan er echter uiteindelijk ook toe leiden, dat een officiële (schriftelijke) waarschuwing, een schorsing of verwijdering van de betreffende leerling(en) noodzakelijk blijkt.

Het “spel”, de overtreding en soms ook de sanctie!

* Op tijd op school? Prima! Te laat? Kan gebeuren, maar na een waarschuwing bij de eerste keer, moet je de volgende keer een kwartier nablijven. De ouders/BSO wordt hiervan in kennis gesteld.

* Natuurlijk wordt er niet zomaar gesnoept op de Horizon. Alleen als er getrakteerd wordt bij een verjaardag.

* Tijdens de tussenschoolse opvang gelden de schoolregels. Bij wangedrag wordt onder toezicht van een medewerker elders de lunch gebruikt. Bij herhaling kan het besluit genomen worden dat de leerling niet meer aan de tussenschoolse opvang deelneemt.

* Alle kinderen zien er verzorgd uit!

* Tijdens de instructie wordt er in principe niet naar het toilet gegaan. Ook het eerste deel van de ochtend-middag moet dat zoveel mogelijk voorkomen worden. Maximaal 1 jongen-meisje naar het toilet. Dus geen afspraakjes met andere kinderen e.d.

* Op de eigen plaats in de groep is ieder kind verantwoordelijk voor de schoolzaken, zoals laptop, boeken en andere materialen. Daar moet op een goede manier mee omgegaan worden. Allerlei zelf meegebrachte zaken dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Geen materialen, stickers op tafels, kasten en vensterbanken.

* Er blijven geen kinderen in de klas zonder toezicht/toestemming van de leerkracht.

* Ook niet in andere delen van de school, zoals de personeelskamer, het magazijn, de kopieerruimte enz. Dat geldt ook voor het buitengebied (speelplaats en Buitelbos)

* De leerkracht zal in de meeste gevallen eventuele problemen zelf oplossen en sanctioneren, maar kan uiteraard in voorkomende gevallen altijd een beroep doen op de directie.