Stel cookie voorkeur in

Een eerste kennismaking

Een eerste kennismaking met de Horizon

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een goede sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol. Ouders en school zijn de belangrijkste partners in de opvoeding en het onderwijs rond uw kind(eren) De Horizon is een katholieke school waar de kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen.

Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor normen en waarden van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof.  We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in!

De Horizon wil kinderen de kans geven om de eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft zorg voor alle kinderen. We vertellen de kinderen steeds dat er regels gelden op school en we leren hen die te hanteren. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag maar natuurlijk wordt er ook wel eens een kind bijgestuurd.

Wat we verder belangrijk vinden op onze school

Onderwijskundig:

•    De kinderen gaan met plezier naar school en leren er veel;
•    De leerprestaties worden regelmatig getoetst;
•    Er is extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.

Pedagogisch:

•    De kinderen voelen zich veilig op school; 
•    Er is aandacht voor ieder kind persoonlijk; 
•    De kinderen leren samenwerken en omgaan met elkaar

Organisatorisch:

•    De kinderen ervaren orde, regelmaat en duidelijke regels;
•    De ouders worden bij de school betrokken; ouders en school zijn partners
•    De informatie naar de ouders is goed geregeld, zowel schriftelijk als mondeling.

Levensbeschouwelijk:

•    We besteden expliciet aandacht aan normen en waarden;
•    We leren de kinderen respect te hebben voor andermans opvattingen;
•    We besteden aandacht aan een eigentijdse invulling van de katholieke identiteit.